zdm-konin.pl
A A A K
BIP Zarządu Dróg Miejskich w Koninie

Ogłoszenie o zamówieniu na: Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina – Nawierzchnie brukowe i gruntowe.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Ogłoszenie nr 530213-N-2018 z dnia 2018-03-13 r.

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie: Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina – Nawierzchnie brukowe i gruntowe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, krajowy numer identyfikacyjny 36311886100000, ul. Zakładowa 4 , 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 240 24 50, , e-mail zamowienia@zdm-konin.pl, awrzesinska@zdm-konin.pl, faks 63 240 24 51.
Adres strony internetowej (URL): www.zdm-konin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zdm-konin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdm-konin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie: 1) osobiście, 2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), 3) za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin; Biuro Obsługi Interesanta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina – Nawierzchnie brukowe i gruntowe
Numer referencyjny: ZDM.IV.ZP.271.6.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia stanowią remonty bieżące dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu, na terenie miasta Konina. Zamówienie zostało podzielone na 2 części, których przedmiotem zamówienia jest : - Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina – nawierzchnie brukowe (Część I), - Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina – nawierzchnie gruntowe (Część II). Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą cześć zamówienia. Część I obejmuje: Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina – Nawierzchnie brukowe w zakresie: • Remontów cząstkowych dróg i parkingów o nawierzchni brukowej; • Remontów/odnowy nawierzchni dróg i parkingów o nawierzchni brukowej; Roboty będą prowadzone na nawierzchniach brukowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Konina na obszarze Miasta Konina; szacunkowa długość dróg to około 100 km. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ (Załącznik nr 6,7 Część I). Przedstawiony w przedmiarze zakres ilościowy robót jest szacunkowy. W trakcie realizacji zadań zakres robót może ulec zmianom lub przesunięciom pomiędzy poszczególnymi robotami. Wymagana gwarancja na wykonane roboty wynosi – min. 24 m-ce. Część II obejmuje: Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina - Nawierzchnie gruntowe w zakresie: • Remontów cząstkowych dróg i parkingów o nawierzchni gruntowej; • Remontów nawierzchni dróg i parkingów o nawierzchni gruntowej; • Objazdów - przeglądów okresowych stanu nawierzchni przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, zakończonych protokołem. Roboty będą prowadzone na nawierzchniach gruntowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Konina na obszarze Miasta Konina; szacunkowa długość dróg to około 25 km. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do niniejszego zlecenia (Załącznik nr 6,7 Część II). Przedstawiony w przedmiarze zakres ilościowy robót jest szacunkowy. W trakcie realizacji zadań zakres robót może ulec zmianom lub przesunięciom pomiędzy poszczególnymi robotami. Nie jest wymagana gwarancja na roboty objęte przedmiotem zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Część I - Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz całkowita wartość tego zamówienia jest uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj. w szczególności: - roboty ziemne, - roboty remontowe nawierzchni brukowej. Wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp została ustalona na kwotę 334 716,50 zł /netto/. Udzielenie zamówień uzależnione będzie od faktu posiadania przez Zamawiającego środków finansowych. Roboty te mogą zostać udzielone na warunkach zbliżonych do określonych w niniejszym postępowaniu.Część II - Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz całkowita wartość tego zamówienia jest uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj. w szczególności: - roboty ziemne, - roboty remontowe nawierzchni gruntowych. Wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp została ustalona na kwotę 257 656,90 zł /netto/. Udzielenie zamówień uzależnione będzie od faktu posiadania przez Zamawiającego środków finansowych. Roboty te mogą zostać udzielone na warunkach zbliżonych do określonych w niniejszym postępowaniu.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-27

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż: - 150 000,00 zł – dla Części I zamówienia, - 100 000,00 zł – dla Części II zamówienia. UWAGA: W przypadku składania oferty na Część I i na Część II: Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej będzie spełniony, jeżeli wykaże on dla obu części, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł.
Informacje dodatkowe 1.W przypadku składania oferty wspólnej, warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej (dotyczy Części I i Części II) może polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku należy prawidłowo wypełnić Załącznik nr 3 do SIWZ pkt II i Załącznik nr 4 do SIWZ pkt II. 3.Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia /oryginał zobowiązania/. 4. Zamawiający ocenia, czy udostępniana Wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy. 5. Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 2. powyżej nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację ekonomiczną lub finansową, o której mowa w sekcji III.1.2) 6.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca: a) wykaże, że: -dla Części I - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: - minimum dwa zadania związane z wykonaniem robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub kostki kamiennej na powierzchni 300 m2 każda, lub - minimum dwa zadania, w skład których wchodziło wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej, betonowej lub kamiennej na powierzchni 300 m2 każda. - dla Części II - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: - minimum dwa zadania związane z wykonaniem robót budowlanych polegających na wykonaniu profilowania oraz zagęszczania dróg o nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej lub żwirowej lub gruzowej o wartości minimum 120 000,00 zł /brutto/ każda, lub -minimum jedno zadanie w skład którego wchodziło wykonanie warstwy konstrukcyjnej jezdni z tłucznia lub żwiru lub gruzu o wartości wykonania w/w konstrukcji minimum 100 000,00 zł /brutto/. b) skieruje do wykonania zamówienia osoby umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości w tym co najmniej: dla Części I zamówienia: • jedną osobę do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, • 1 brygadę do robót drogowych (minimum 3 osoby) w skład brygady nie wlicza się operatorów maszyn budowlanych), • 1 brygadę do ręcznego kierowania ruchem (minimum 2 osoby). dla Części II zamówienia: • jedną osobę do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, • 1 brygadę do robót drogowych (min. 3 osoby) w skład brygady nie wlicza się operatorów maszyn budowlanych), • 1 brygadę do ręcznego kierowania ruchem (min. 2 osoby). UWAGA - w przypadku składania oferty na Część I i na Część II: • warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy będzie spełniony, jeżeli wykaże on , że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał następujące zadania: -minimum jedno zadanie związane z wykonaniem robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub kostki kamiennej na powierzchni 300 m2 każda, i -minimum jedno zadania związane z wykonaniem robót budowlanych polegających na wykonaniu profilowania oraz zagęszczania dróg o nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej lub żwirowej lub gruzowej o wartości minimum 120 000,00 zł /brutto/ każda, lub następujące zadania: -minimum jedno zadania, w skład których wchodziło wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej, betonowej lub kamiennej na powierzchni 300m2 każda, i -minimum jedno zadanie w skład którego wchodziło wykonanie warstwy konstrukcyjnej jezdni z tłucznia lub żwiru lub gruzu o wartości wykonania w/w konstrukcji minimum 100 000,00 zł /brutto/. • dla spełnienia warunku dotyczącego kadry dopuszcza się możliwość wyznaczenia: -1 osoby do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, -2 brygady do robót drogowych (po 3 osoby , łącznie 6 osób), -2 brygady do ręcznego kierowania ruchem (po 2 osoby, łącznie 4 osoby),
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1.W przypadku składania oferty wspólnej, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (dotyczy Części I i Części II) może polegać na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku należy prawidłowo wypełnić Załącznik nr 3 do SIWZ pkt II i Załącznik nr 4 do SIWZ pkt II. 3.Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia /oryginał zobowiązania/. 4. Zamawiający ocenia, czy udostępniana Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 2. powyżej nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w sekcji III.1.3) 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7.Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1332 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. Dz.U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. 2016, poz. 65) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie (dotyczy Części I i II).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2. W przypadku składania oferty wspólnej, dokument ten muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu określonego w pkt. 1. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. 5. Dokument, o którym mowa w pkt 1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1., zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (oddzielnie dla każdej części). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający wraz z informacjami, o których mowa art. 86 ust. 5 ustawy, udostępni na stronie internetowej www.zdm-konin.pl wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.W przypadku składania oferty wspólnej, oświadczenie to muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju (opis zadania oraz wyraźne wskazanie powierzchni), wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dokument ten składają wspólnie. 2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień w tym określeniu rodzaju specjalności i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaz ten składają wspólnie. 3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaz ten składają wspólnie. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zamieszczenia ogłoszenia w BZP. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument , który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty – wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ (Część I i Część II). 2. Kosztorys ofertowy – sporządzony na podstawie przedmiaru robót, który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ Część I. 3. Kosztorys ofertowy – sporządzony na podstawie przedmiaru robót, który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ Część II. 4. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ (Część I i Część II). 5.Pełnomocnictwo (w przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoba upoważniona do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty). Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale bądź notarialnie poświadczonej kopii.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: Część I: 8 000,00 zł. Część II: 6 000,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT). 2. Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 3.Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy w przypadku zmian organizacyjnych u Zamawiającego lub Wykonawcy (w tym związanych z następstwem prawnym). 4. Zmiany, o których mowa w pkt. 1 mogą być wprowadzone do umowy według następujących zasad: a) wynagrodzenie za wykonanie zamówienia może zostać podwyższone lub obniżone na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, zawierający w szczególności wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze zmianą podatku VAT oraz wykazanie (wraz z załączeniem dowodów, jeśli to możliwe) wpływu zmiany na koszty wykonywania umowy przez Wykonawcę, b) kwota, o jaką może zostać zmienione wynagrodzenie, nie może być wyższa niż wynikająca ze zmiany przepisów prawa, w szczególności wartość wynagrodzenia umownego brutto może ulec zmianie o kwotę równą różnicy w kwocie podatku od towarów i usług obliczonego przy zastosowaniu zmienionej stawki, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za prace, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zakończono. 5. Wniosek o zmianę umowy powinien być zaakceptowany przez drugą stronę umowy na piśmie. 6. Zmiany mogą nastąpić wyłącznie co do części wynagrodzenia za usługi, których do dnia wejścia w życie zmian jeszcze nie zakończono i nie mogą obowiązywać wcześniej niż wejdzie w życie podstawa do ich wprowadzenia (np. nowelizacja przepisu prawa). 7. Zmiana umowy wymaga formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, chyba, że postanowienia umowy stanowią inaczej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-28, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część I Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina – Nawierzchnie brukowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina – Nawierzchnie brukowe w zakresie: • Remontów cząstkowych dróg i parkingów o nawierzchni brukowej; • Remontów/odnowy nawierzchni dróg i parkingów o nawierzchni brukowej; 1. Roboty będą prowadzone na nawierzchniach brukowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Konina na obszarze Miasta Konina; szacunkowa długość dróg to około 100 km. 2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ (Załącznik nr 6,7 Część 3. Przedstawiony w przedmiarze zakres ilościowy robót jest szacunkowy. W trakcie realizacji zadań zakres robót może ulec zmianom lub przesunięciom pomiędzy poszczególnymi robotami. 4. Wymagana gwarancja na wykonane roboty wynosi – min. 24 m-ce.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Czas reakcji na zabezpieczeni miejsc stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Część II Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina - Nawierzchnie gruntowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina - Nawierzchnie gruntowe w zakresie: • Remontów cząstkowych dróg i parkingów o nawierzchni gruntowej; • Remontów nawierzchni dróg i parkingów o nawierzchni gruntowej; • Objazdów - przeglądów okresowych stanu nawierzchni przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, zakończonych protokołem. 1. Roboty będą prowadzone na nawierzchniach gruntowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Konina na obszarze Miasta Konina; szacunkowa długość dróg to około 25 km. 2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do niniejszego zlecenia (Załącznik nr 6,7 Część II). 3. Przedstawiony w przedmiarze zakres ilościowy robót jest szacunkowy. W trakcie realizacji zadań zakres robót może ulec zmianom lub przesunięciom pomiędzy poszczególnymi robotami. 4. Nie jest wymagana gwarancja na roboty objęte przedmiotem zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Częstotliwość objazdów kontrolnych 20,00
Czas reakcji na zabezpieczeni miejsc stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

SIWZ

Część I

Załączniki nr 1-4 do SIWZ (Część I)

Załączniki nr 1-4 do SIWZ (Część I, wersja edytowalna) 

Załącznik nr 5 - Projekt umowy (Część I)

Załącznik nr 6 - Przedmiar robót (Część I)

Załącznik nr 7 - STWiOR (Część I)

Część II

Załączniki nr 1-4 do SIWZ (Część II)

Załączniki nr 1-4 do SIWZ (Część II, wersja edytowalna)

Załącznik nr 5 - Projekt umowy (Część II)

Załącznik nr 6 - Przedmiar robót (Część II)

Załącznik nr 7 - STWiOR (Część II)

Opublikował: Anna Wrzesińska
Publikacja dnia: 13.03.2018 10:08
Publikacja ostatniej zmiany: 13.03.2018 10:08
Dokument oglądany razy: 394
Podlega Ustawie