zdm-konin.pl
A A A K
BIP Zarządu Dróg Miejskich w Koninie
To jest wersja archiwalna z dnia 26.03.2018, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu:

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor w Dziale Inwestycji i Inżynierii Ruchu

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: ZDM Konin

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE
ul. Zakładowa 4
62-510 KONIN

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora w Dziale Inwestycji i Inżynierii Ruchu

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, o kierunku budowlanym,
3. minimum 2 lata doświadczenia zawodowego
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4. niekaralność (prawomocnym wyrokiem sądu) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora w Dziale Inwestycji i Inżynierii Ruchu,
6. znajomość przepisów prawa regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem,
7. prawo jazdy kat. B,
8. umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietów biurowych MS Office)
9. znajomość przepisów: Ustawa o drogach publicznych, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Prawo budowlane, Kodeks Postępowania Administracyjnego

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
1. udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji dróg i infrastruktury drogowej,
2. zlecanie i opracowywanie dokumentacji techniczno – prawnej niezbędnej do prowadzenia zadań w zakresie Działu, kontrolowanie procesu projektowania, organizowanie rad technicznych, dokonywanie bieżących uzgodnień dokumentacji w ramach struktur organizacyjnych Zarządu, odbieranie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzorowanie korekt dokumentacji.
3. uzgadnianie warunków przygotowania i realizacji robót, kontrola realizowanych zadań oraz dokonywanie rozliczeń rzeczowych i finansowych tych zadań,
4. uzyskiwanie decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego,
5. uzyskiwanie wymaganych opinii o projektach w zakresie m.in., opinii rzeczowych, ekspertyz, prowadzenie spraw związanych z realizacją robót drogowo-mostowych;
6. udział w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych i wniosków o płatność oraz współpraca z instytucjami finansującymi
7. monitoring przebiegu realizacji zadań na wszystkich etapach, uczestniczenie w odbiorach robót, przejmowanie do eksploatacji nowo wybudowanych lub zmodernizowanych dróg, uczestniczenie w przeglądach technicznych w okresie gwarancyjnych,
8. współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego,
9. przeprowadzanie analiz kolizji i czasookresu planowanych robót drogowych oraz ich skutków na drożność pozostałych części układu drogowego Miasta,
10. bieżące monitorowanie i analizowanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi jednostki postępu robót będących w obrębie oddziaływania inwestycji
11. dokonywanie oceny proponowanych lub niezbędnych zmian w zakresie robót
i technologii ich wykonywania mających wpływ na czasookres ich realizacji lub etapowanie,
12. określanie szacunków kosztów realizacji zadań oraz kosztów przygotowania dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych, w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych;
13. koordynowanie zadań związanych z przygotowaniem do realizacji obiektów inwestycyjnych a związanych z przebudową lub budową sieci uzbrojenia podziemnego, wynikających z potrzeb użytkowników,
14. prowadzenie spraw związanych z sygnalizacją świetlną, oświetleniem ulicznym o charakterze inwestycyjnym i modernizacyjnym;
15. przygotowywanie części merytorycznej postępowań przetargowych związanych z realizacją Działu oraz udział w komisjach przetargowych,
16. podejmowanie czynności związanych z lokalizowaniem kanałów technologicznych w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drogi, udział w opracowywaniu rozwoju infrastruktury rowerowej,
17. udział w wykonywaniu uprawnień zarządcy ruchem na drogach leżących w granicach administracyjnych Miasta
18. sporządzanie dokumentów OT i PT w związku z realizowanymi inwestycjami.
19. wykonywanie innych poleceń przełożonego, zgodnych ze Statutem i Regulaminem organizacyjnym Zarządu oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi.

WARUNKI PRACY
1. pełen etat
2. siedziba Zarządu – I piętro,
3. praca administracyjna przy komputerze z bezpośrednią obsługą klienta,
4. wyjazdy służbowe wg potrzeb.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.


WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE
1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Zarządu,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
3. kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itd.,
4. oświadczenie o niekaralności,
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Oferty aplikacyjne można składać:
• osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, ulica Zakładowa 4, pokój 20,
lub przesłać na adres Zarządu z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Dziale Inwestycji i Inżynierii Ruchu w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie.
Wymagane dokumenty należy składać do dnia 9 kwietnia 2018 r.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE
Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną o tym poinformowane i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Miejskich w Koninie oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Zarządu.

Opublikował: Magdalena Wojciechowska
Publikacja dnia: 26.03.2018
Dokument oglądany razy: 314